HỘI THẢO HÈ 2022: UỐN XU HƯỚNG HÀN QUỐC

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU KỸ THUẬT XU HƯỚNG HÈ 2022

  • KỸ THUẬT CẮT LAYER HÌNH HOC
  • KỸ THUẬT UỐN MỲ KỸ THUẬT SỐ ( Hippie Perm)
  • KỸ THUẬT UỐN BUNG LAYER CHỮ C
  • KỸ THUẬT UỐN TRÊN TÓC TẨY
  • KỸ THUẬT UỐN BLOOMING
  • GIẢI MÃ TRENDING TÓC HÀN – NHẬT (Dài – lỡ ngắn)
  • KỸ THUẬT NHUỘM AIRTOUCH, BABY LIGHT, HIDDEN
  • KỸ THUẬT NHUỘM TRỰC TIẾP KHÔNG TẨY

Với sự tham gia của: Đội Ngũ Sáng Tạo Kỹ Thuật Obsidian & Sophia Việt Nam

Đăng ký tham gia hotline: 0982 088 819